سلام .

من می خوام مقدار output_buffering را در فایل php.ini تغییر بدهم و مسیر آن بصورت /opt/alt/php56/etc/php.ini است که نمی توانم در هاستم آن را پیدا کنم .

طبق آموزش های php استاد عظیمی دارم پیش میرم ولی در هاست سی پنل command line ندارد .

لطفا روشی را به من یاد بدهید که بتوانم تغییرات دلخواهم را بر روی آن فایل بوجود بیارم ؟