سلام دوستان من برای ارسال ایمیل انبوه به کاربران به مشکل بر می خورم کد زیر را که در سرور (VPS است و بد نیست پس مشکل از سرور نیست ) اجرا می کنم بعضی از ایمیل ها ارسال می شه ولی سرور کرش می کنه برای چند دقیقا . حتی این مشکل را روی ارسال اس ام اس هم دارم .

require("class.phpmailer.php");
require("connect.php");
try {
  $conn=new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  $sql = "SELECT * FROM product ";
  $q = $conn->query($sql);
  $sqluser = "SELECT email FROM users ORDER BY id ASC ";
  $quser = $conn->query($sqluser);
} catch (PDOException $pe) {
  die("Could not connect to the database $dbname :" . $pe->getMessage());
}
//Products 
$r3 = $q->fetchAll();
$imag1="https://www.xxx.com/img/photo1.jpg";
$imag2="https://www.xxx.com/img/photo2.jpg";
$imag3="https://www.xxx.com/img/photo3.jpg";

$send = new Application;
while ($r2 = $quser->fetch()):
  $email=$r2[0];
  $send->Mailmarket($email,"محصولات جدید ",
    $r3[0][1],$imag1,$r3[0][5],"https://www.xxx.com/product/".$r3[0][0],
    $r3[1][1],$imag2,$r3[1][5],"https://www.xxx.com/product/".$r3[1][0],
    $r3[2][1],$imag3,$r3[2][5],"https://www.xxx.com/product/".$r3[2][0]);
endwhile;