با چه تابعه ای میشه با سیستم ارتباط برقرار کرد و اطلاعاتی رو گرفت