با سلام خدمت دوستان،کد های زیر را جهت ارسال ایمیل از لوکال هاست نوشتم و کد اجرا میشه و هیچ اروری نمیده ولی نکته مهم اینه که هیچ ایمیلی از طرف کلاینت دیده نمیشه.در ضمن php.ini و sendmail برای ارسال ایمیل در حالت دیفالت هستند.

اگر مشکلی باشه احتمالا(نظر شخصی)از لاین ۱۴ به بعد هست

<?php

$data = array();

function validation($form){
  $form = trim(htmlspecialchars(stripcslashes(strip_tags($form))));
  return $form;
}

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){

  if(isset($_POST['toemail']) && isset($_POST['subject']) && isset($_POST['message'])){

    $to_email = validation($_POST['toemail']);
    $subject = validation($_POST['subject']);
    $message = wordwrap(validation($_POST['message']),70);
    $headers = "From: [email protected]" . "\r\n" ."CC: $to_email";

    if((!empty($to_email) && preg_match('/^(([^<>()\[\]\\.,;:\[email protected]"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\[email protected]"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/', $to_email)) && !empty($subject) && !empty($message)){

      try{
        if(mail($to_email, $subject, $message, $headers)){
          $data['status'] = 400;
          $data['data'] = "Email SuccessFully Sent";
        }
        else{
          throw new Exception("Email Not Send");
        }
      }
      catch(Exception $e){
        $data['status'] = 404;
        $data['data'] = $e->getMessage();
      }

    }
    else{
      $data['status'] = 408;
      $data['data'] = "Data Not Validated";
    }

  }
  else {
    $data['status'] = 412;
    $data['data'] = "Access Denied";
  }

}
else{

  $data['status'] = 416;
  $data['data'] = "Access Denied";

}

echo json_encode($data);

?>