سلام دوستان . امیدوارم که حالتون خوب باشه. در صفحه مطالب برای خواندن بیشتر از دکمه استفاده کردم (البته چند مطلب در یک صفحه ) برای اینکه هردکمه عملکرد خودشو داشته باشه و زمانی که روی هر دکمه کلیک شد مربوط به همون مطلب باشه از دستور زیر استفاده کردم. ولی نمیدونم چرا اجرا نمیشه:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JQUERY proj</title>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script>
    $(".btn").click(function(event){
     var x = $(this).text();
     if(x == 'Read More'){
      $(this).text("Read Less");
      $(this).parent(".show-details").find(".show-me").slideDown();
     }else{
      $(this).text("Read More");
      $(this).parent(".show-details").find(".show-me").slideUp();
     }
    });

  </script>
 </head>
 <body>
  <div class="show-details">
   <h2>Title My Post</h2>
   <div class="show-me">
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.lorem ipsum is something text.
   </div>
   <button class="btn" name="button">Read More</button>
  </div>

  <div class="show-details">
   <h2>Title My Post2</h2>
   <div class="show-me">
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.lorem ipsum is something text.
   </div>
   <button class="btn" name="button">Read More</button>
  </div>

  <div class="show-details">
   <h2>Title My Post3</h2>
   <div class="show-me">
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.
    lorem ipsum is something text.lorem ipsum is something text.
   </div>
   <button class="btn" name="button">Read More</button>
  </div>
 </body>
</html>

صفحه style.css :

.show-me{
 background:#e1e1e1;
 padding:12px;
 margin:8px;
 font-size: 14px;
 font-family: monospace;
 border-radius:5px;
 display:none;
}

تا اونجایی که میدونم درسته . حتی مجدد ویدیوهای آموزشی مربوط به دستور رو هم دیدم ولی کماکان نتیجه نمیگیرم!