سلام متاسفانه! با vpn نصب نشد.

تحریم گوگل

نصب دستی

راه حلی سراغ دارین ؟