پلیمر

Building an Element in Polymer 2: Making it Work! (Part 5 of 5)


۶۹ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

١
Building an Element in Polymer 2: Making it Work! (Part 5 of 5)
۲۸ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢
۶
Asynchronous Actions with Redux -- Polycasts #62
۲۷ بهمن، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷
How to use Redux in Polymer -- Polycasts #61
۲۹ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸
Building Firebase for production -- Polycasts #60
۱۵ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹
Firebase Messaging -- Polycasts #59
۲۴ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۰
Firebase Realtime Database -- Polycasts #58
۱۰ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١١
Authentication with Firebase -- Polycasts #57
۲۶ آبان، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١٢
Moar Forms! -- Polycasts #56
۵ آبان، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١٣
Forms! -- Polycasts #55
۱۴ مهر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۴
What's up with Polymer 2? #AskPolymer -- Polycasts #54
۱ مهر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۵
How to build a CLI generator -- Polycasts #53
۱۹ شهریور، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۶
Polymer Starter Kit 2! -- Polycasts #52
۳ شهریور، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۷
Accessible Components: Labeling -- Polycasts #51
۲۰ امرداد، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۸
Accessible Components: Screen readers -- Polycasts #50
۶ امرداد، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۹
Accessible Components: Keyboard access -- Polycasts #49
۲۳ تیر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢۰
Polymer CLI: Getting Started -- Polycasts #48
۲۶ خرداد، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢١
Lazy loading data with app-route -- Polycasts #47
۱۲ خرداد، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢٢
Routing with carbon-route -- Polycasts #46
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢٣
Polygit. The Polymer CDN! -- Polycasts #45
۱۹ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢۴
What about 3rd party JavaScript? #AskPolymer -- Polycasts #44
۴ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢۵
Lazy Loading Elements -- Polycasts #43
۱۹ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۶
Yo! Where's my data table?! #BuiltWithPolymer -- Polycasts #42
۵ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۷
How do I use Sass with Polymer? #AskPolymer -- Polycasts #41
۲۱ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۸
Crisper: Protecting your Polymer app with CSP -- Polycasts #40
۷ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۹
Optimize for production with Vulcanize -- Polycasts #39
۲۴ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣۰
Browser testing with Travis & Sauce Labs -- Polycasts #38
۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣١
Testing AJAX with Web Component Tester -- Polycasts #37
۲۵ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣٢
Unit Testing with Web Component Tester -- Polycasts #36
۱۲ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣٣
Binding to Arrays -- Polycasts #35
۴ آذر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۴
#ChromeDevSummit talks are up - W00T! -- Polycast #34
۲۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۵
What about internationalization? #AskPolymer -- Polycasts #33
۲۰ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۶
Supercharged Observers! -- Polycasts #32
۱۳ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۷
Where’s the Designer? #AskPolymer -- Polycasts #31
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۸
Binding to Objects -- Polycasts #30
۲۹ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۹
#AskPolymer: How do you make the show? -- Polycasts #29
۲۲ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۰
Data Binding 101 -- Polycasts #28
۱۵ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴١
۴٢
iron-ajax… wat?! -- Polycasts #26
۱ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٣
Neon-animated pages -- Polycasts #25
۱۸ شهریور، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۴
Google Chrome Developers: the new home for Polycasts!
۱۷ شهریور، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۵
Content Switcheroo Update! -- Polycasts #24
۴ شهریور، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۶
Slick web animations -- Polycasts #23
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۷
Custom icons with Iron Iconsets -- Polycasts #22
۷ امرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۸
Behaviors -- Polycasts #21
۲۴ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۹
Iron Icons -- Polycasts #20 (100 Days of Google Dev)
۱۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵۰
Go Offline -- Polycasts #19
۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش

پلیمر کتابخانه‌ی جاوا اسکریپت برای توسعه سایت‌ها و نرم‌افزارهای تحت وب است. به زبان ساده‌تر پلیمر مجموعه‌ای از وب‌کامپوننت‌ها Web Component‌ آماده استفاده را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهند. مشابه راه‌کارهایی که کتابخانه‌‌های X-Tag و Bosonic فراهم می‌کنند.

وب‌کامپوننت به معنی ایجاد تگ‌های شخصی و خصوصی سازی شده برای استفاده در وب اپلیکیشن‌ها است. مهم‌ترین هدف پلیمر تعریف زیرساختی برای شکستن کامپوننت‌ها بزرگ به بخش‌های کوچک‌تر است. این کار مزایای از جمله موارد زیر را برای توسعه‌دهدگان نرم‌افزارها به همراه دارد:

کامپوننت‌ها مستقل از یکدیگر خواهند بود. در صورت طراحی صحیح معماری، تغییر در یک کامپوننت، منجر به ایجاد مشکل در سایر کامپوننت‌ها نمی‌شود.

از نوشتن کدهای تکراری جلوگیری می‌شود. شما می‌توانید یک کامپوننت مشترک را در چندین کامپوننت دیگر براحتی استفاده نمایید.

پلیمر (و به صورت کلی‌تر وب کامپوننت) سرعت توسعه نرم‌افزار را شتاب می‌بخشد.

نگهداری Maintenance نرم‌افزار در بلندمدت کم هزینه‌تر خواهد بود.