منتشر شده در ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

بازدهی لاراول
01 - The Optimize Command

١٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

01 - The Optimize Command

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

02 - The Route Cache

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

03 - The Config Cache

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

04 - Eager Loading

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

05 - Database Chunking

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

06 - MySQL Indexing I

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

07 - MySQL Indexing II

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

08 - MySQL Indexing III

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

09 - Object Caching I

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

10 - Object Caching II

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

11 - Object Caching III

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

12 - Object Caching IV

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶