منتشر شده در ۱۰ آبان، ۱۳۹۳

PHP آپلود فایل بصورت امن در پی اچ پی
۱- آپلود فایل بصورت ایمن در PHP پی اچ پی

٢۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

با دنبال کردن این مجموعه خواهید فهمید: ۱- چطور در پی اچ پی فابل آپلود کنید ۲- چطور اندازه ی فابل را کنترل کنید ۳- چطور به کاربر اطلاعات سرور در رابطه با فایل را منتقل کنید ۴- چطور اجازه ی خواندن و نوشتن به فایل دهید ۵- چطور خطاها را کنترل کنید ۶- چطور اسم فایل را عوض کنید ۷- چطور چند فایل را با هم انتخاب کنید و خیلی چیزهای دیگه که با نگاه کردن کامل خواهید فهمید.

۱- آپلود فایل بصورت ایمن در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۲- آرایه ی فایل در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۳- کنترل اندازه ی فایل در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۴- اجازه ی فایل ها در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۵- آپلود فایل ها در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۶- محدودیت ها برای فایل ها در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۷- معرفی namespace در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۸- ساخت Constructor در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۹- عملکرد آپلود داخل کلاس در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۱۰- متود برای خطاهای آپلود در PHP پی اچ پی

۱۰ آبان، ۱۳۹۳

۱۱- پیام ها برای خطاهای آپلود در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۲- تعیین اندازه ی فایل در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۳- کمک کننده ها در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۴- تعیین نوع فایل در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۵- فاصله های اسم فایل در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۶- جلوگیری کردن در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۷- خنثی کردن در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۸- تغییر اسم تکراری در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۱۹- متود کامل آپلود فایل در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۲۰- انتخاب چندین فایل باهم در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۲۱- آپلود چندین فایل باهم در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۲۲- گرفتن خطاها باهم در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۲۳- نمایش محدودیت ها در PHP پی اچ پی

۱۱ آبان، ۱۳۹۳

۲۴- شمارش فایلها با کمک JavaScript در PHP پی اچ پی

۱۲ آبان، ۱۳۹۳

۲۵- خلاصه در جلسه آخر آپلود فایل در پی اچ پی

۱۲ آبان، ۱۳۹۳