منتشر شده در ۱۰ آبان، ۱۳۹۳

PHP آپلود فایل بصورت امن در پی اچ پی
۱- آپلود فایل بصورت ایمن در PHP پی اچ پی

٢۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

با دنبال کردن این مجموعه خواهید فهمید: ۱- چطور در پی اچ پی فابل آپلود کنید ۲- چطور اندازه ی فابل را کنترل کنید ۳- چطور به کاربر اطلاعات سرور در رابطه با فایل را منتقل کنید ۴- چطور اجازه ی خواندن و نوشتن به فایل دهید ۵- چطور خطاها را کنترل کنید ۶- چطور اسم فایل را عوض کنید ۷- چطور چند فایل را با هم انتخاب کنید و خیلی چیزهای دیگه که با نگاه کردن کامل خواهید فهمید.
۱- آپلود فایل بصورت ایمن در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۲- آرایه ی فایل در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۳- کنترل اندازه ی فایل در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۴- اجازه ی فایل ها در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۵- آپلود فایل ها در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۶- محدودیت ها برای فایل ها در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۷- معرفی namespace در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۸- ساخت Constructor در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۹- عملکرد آپلود داخل کلاس در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰- متود برای خطاهای آپلود در PHP پی اچ پی ۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۱- پیام ها برای خطاهای آپلود در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۲- تعیین اندازه ی فایل در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۳- کمک کننده ها در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۴- تعیین نوع فایل در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۵- فاصله های اسم فایل در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۶- جلوگیری کردن در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۷- خنثی کردن در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۸- تغییر اسم تکراری در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۹- متود کامل آپلود فایل در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۲۰- انتخاب چندین فایل باهم در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۲۱- آپلود چندین فایل باهم در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۲۲- گرفتن خطاها باهم در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۲۳- نمایش محدودیت ها در PHP پی اچ پی ۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۲۴- شمارش فایلها با کمک JavaScript در PHP پی اچ پی ۱۲ آبان، ۱۳۹۳
۲۵- خلاصه در جلسه آخر آپلود فایل در پی اچ پی ۱۲ آبان، ۱۳۹۳