اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
PHP آپلود فایل بصورت امن در پی اچ پی

PHP آپلود فایل بصورت امن در پی اچ پی

۱- آپلود فایل بصورت ایمن در PHP پی اچ پی

٢۵ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
٢
۲- آرایه ی فایل در PHP پی اچ پی
۱۰ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣
۳- کنترل اندازه ی فایل در PHP پی اچ پی
۱۰ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴
۴- اجازه ی فایل ها در PHP پی اچ پی
۱۰ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۵
۵- آپلود فایل ها در PHP پی اچ پی
۱۰ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶
۷
۷- معرفی namespace در PHP پی اچ پی
۱۰ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۸
۸- ساخت Constructor در PHP پی اچ پی
۱۰ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۹
١۰
١٢
۱۲- تعیین اندازه ی فایل در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٣
۱۳- کمک کننده ها در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۴
۱۴- تعیین نوع فایل در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۵
۱۵- فاصله های اسم فایل در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۶
۱۶- جلوگیری کردن در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۷
۱۷- خنثی کردن در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۸
۱۸- تغییر اسم تکراری در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۹
٢۰
٢١
٢٢
۲۲- گرفتن خطاها باهم در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢٣
۲۳- نمایش محدودیت ها در PHP پی اچ پی
۱۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

با دنبال کردن این مجموعه خواهید فهمید: ۱- چطور در پی اچ پی فابل آپلود کنید ۲- چطور اندازه ی فابل را کنترل کنید ۳- چطور به کاربر اطلاعات سرور در رابطه با فایل را منتقل کنید ۴- چطور اجازه ی خواندن و نوشتن به فایل دهید ۵- چطور خطاها را کنترل کنید ۶- چطور اسم فایل را عوض کنید ۷- چطور چند فایل را با هم انتخاب کنید و خیلی چیزهای دیگه که با نگاه کردن کامل خواهید فهمید.