اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
Git آموزش گیت

Git آموزش گیت

۱- گیت Git چیست؟

۸٣ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- گیت Git چیست؟
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢
۲- تاریخ Git گیت
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣
۳- در مورد کنترل توزیع نسخه در Git گیت
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴
۴- کی بهتره از گیت Git استفاده کنه
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵
۵- نصب گیت برای ویندوز
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۶
۶- نصب گیت برای مک
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۷
۷- تنظیمات گیت
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۸
۸- تکمیل خودکار در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۹
۹- کمک از گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۰
۱۰- آغاز مخزن در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١١
۱۱- نگاهی به داخل پوشه گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٢
۱۲- اولین سر سپردن در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٣
۱۳- نوشتن پیام های سپردن در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۴
۱۴- وقایع در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۵
۱۵- مفهوم و معماری در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۶
۱۶- روند کار در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۷
۱۷- رمز گذاری در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۸
۱۸- اشاره گر در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۹
۱۹- اضافه کردن فایل در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۰
۲۰- اضافه کردن تغییرات فایل در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢١
۲۱- دیدن تغییرات در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٢
۲۲- دیدن تغییرات staged در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٣
۲۳- پاک کردن فایل در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۴
۲۴- تغییر اسم و حرکت دادن فایل در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۵
۲۵- کار با پروژه در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۶
۲۶- مخزن برای پروژه در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۷
۲۷- فرستادن مستقیم به مخزن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۸
۲۸- برگرداندن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۹
٣۰
۳۰- برگشتن به قبل داخل مخزن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣١
۳۱- بازیافت از مخزن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٢
۳۲- برگشت در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٣
۳۳- باز نشاندن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۴
۳۴- دستور soft reset در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۵
۳۵- دستور mixed reset در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۶
۳۶- دستور hard reset در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۷
۳۷- تمیز کردن در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۸
۳۸- نادیده گرفتن فایل ها در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۹
۳۹- تولید فایل gitignore. در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۰
۴۰- نادیده گرفتن عمومی در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٢
۴۲- دنبال کردن پوشه خالی در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٣
۴۳- مفهوم tree-ish در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۴
۴۴- لیست کردن درخت ها در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۵
۴۵- دستور log در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۶
۴۶- دیدن commits در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۷
۴۷- دیدن تغییرات commits در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۸
۴۸- شاخه ها در گیت
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۹
۴۹- دیدن شاخه ها در گیت
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۰
۵۰- سوییچ کردن شاخه ها در گیت
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش

گیت یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز برای بازنگری کد منبع توزیع شده و مدیریت منبع کد است که برروی سرعت تاکید می‌کند. گیت ابتدا برای توسعهٔ لینوکس توسط لینوس تروالدز به وجود آمد و اکنون پروژه‌های فراوانی از آن الهام گرفته‌اند. هر دایرکتوری کاری در گیت یک مخزن کامل با تاریخچهٔ کامل تغییرات و قابلیت بازنگری تغییرات است و برای کار با آن نیازی به دسترسی به شبکه یا سرور مرکزی وجود ندارد. گیت یک نرم‌افزار آزاد است که تحت عنوان جی‌پی‌ال نسخه ۲ توزیع شده است.