همانطور که احتمالا میدانید برای ارسال چند پارامتر به وسیله ی یک فیلد(input) بهتره name رو به صورت جمع و باید با علامت آرایه نوشت مثال:

<input type="file" name="images[]" class="custom-file-input" id="customFile" multiple>

خب نکته اصلی اینجاست که توی کنترلر برای ولیدیشن از همین نام استفاده کنید ولیدیشن به شما ارور میده و اجازه عبور نمیده.

 • کد اشتباه:
  if ($request->file('images')) {
      $this->validate($request,[
        'images' => 'max:10240000,mimes:jpg,bmp,png,jpeg',
      ]);
      $files = $request->file('images');
      foreach($files as $file){
        $item->uploadeItemPhoto($file, $item);
      }

  نکته این مقاله اینجاست که لاراول ولیدیشن در زمان چک کردن پارامتر های درون آرایه اون ها رو تک تک و به صورت جدا چک میکنه در نتیجه اسم input هم درون ولیدیشن از حالت جمع (images) به حالت مفرد (image) تغییر پیدا میکنه مثال :

  if ($request->file('images')) {
      $files = $request->file('images');
      foreach($files as $file){
        $this->validate($request,[
          'image' => 'max:10240000|mimes:jpg,bmp,png,jpeg',
        ]);
        $item->uploadeItemPhoto($file, $item);
      }
    }

  با انجام این امر دیگه ولیدیشن مشکل ساز نمیشه براتون