با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان پارس کلیکی عزیز،

من برای استفاده از یک api مجبور به استفاده از پکیج Swagger-php شده ام و این پکیج رو در سرویس composer و نصب نمودم و در فایل composer.json وارد شده است اما در زمان استفاده از کلاس های این پکیج ارور class...not found رو به من میده،اولین باره که به اینمشکل برمیخورم و از طریق گوگل سرچینگ هم نتونستم جواب به درد بخوری پیدا کنم.

 • نکته : این پکیج رو با همون روش پکیج های قبل نصب کردم و همه پکیج ها بهم جواب دادن(composer require [package name])

 • محتویات فایل composer.json

  {
  "require": {
    "guzzlehttp/guzzle": "^7.0",
    "phpmailer/phpmailer": "^6.2",
    "swiftmailer/swiftmailer": "^6.0",
    "zircote/swagger-php": "^3.1",
    "doctrine/annotations": "^1.11",
    "sendinblue/api-v3-sdk": "7.x.x"
  }
 • محتویات فایل autoload_real.php

  
  <?php
  class ComposerAutoloaderInit9a732474ebcdab3ca8b0d72c7250c12c
  {
  private static $loader;
  
  public static function loadClassLoader($class)
  {
    if ('Composer\Autoload\ClassLoader' === $class) {
      require __DIR__ . '/ClassLoader.php';
    }
  }
  
  /**
   * @return \Composer\Autoload\ClassLoader
   */
  public static function getLoader()
  {
    if (null !== self::$loader) {
      return self::$loader;
    }
  
    require __DIR__ . '/platform_check.php';
  
    spl_autoload_register(array('ComposerAutoloaderInit9a732474ebcdab3ca8b0d72c7250c12c', 'loadClassLoader'), true, true);
    self::$loader = $loader = new \Composer\Autoload\ClassLoader();
    spl_autoload_unregister(array('ComposerAutoloaderInit9a732474ebcdab3ca8b0d72c7250c12c', 'loadClassLoader'));
  
    $useStaticLoader = PHP_VERSION_ID >= 50600 && !defined('HHVM_VERSION') && (!function_exists('zend_loader_file_encoded') || !zend_loader_file_encoded());
    if ($useStaticLoader) {
      require __DIR__ . '/autoload_static.php';
  
      call_user_func(\Composer\Autoload\ComposerStaticInit9a732474ebcdab3ca8b0d72c7250c12c::getInitializer($loader));
    } else {
      $map = require __DIR__ . '/autoload_namespaces.php';
      foreach ($map as $namespace => $path) {
        $loader->set($namespace, $path);
      }
  
      $map = require __DIR__ . '/autoload_psr4.php';
      foreach ($map as $namespace => $path) {
        $loader->setPsr4($namespace, $path);
      }
  
      $classMap = require __DIR__ . '/autoload_classmap.php';
      if ($classMap) {
        $loader->addClassMap($classMap);
      }
    }
  
    $loader->register(true);
  
    if ($useStaticLoader) {
      $includeFiles = Composer\Autoload\ComposerStaticInit9a732474ebcdab3ca8b0d72c7250c12c::$files;
    } else {
      $includeFiles = require __DIR__ . '/autoload_files.php';
    }
    foreach ($includeFiles as $fileIdentifier => $file) {
      composerRequire9a732474ebcdab3ca8b0d72c7250c12c($fileIdentifier, $file);
    }
  
    return $loader;
  }
  }
  function composerRequire9a732474ebcdab3ca8b0d72c7250c12c($fileIdentifier, $file)
  {
  if (empty($GLOBALS['__composer_autoload_files'][$fileIdentifier])) {
    require $file;
  
    $GLOBALS['__composer_autoload_files'][$fileIdentifier] = true;
  }
  }