فرض کنید میخوایم یک لیستی رو برعکس کنیم دو تا راهش رو میگم و میخوام ببینم تفاوت این دو توی چی هست ؟ استفاده از رم یا تفاوت در زمان اجرا یا چی ؟

fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']

fruits[::-1]

fruits.reverse()