در پروژه vue cli3 پلاگین i18n را نصب کرده ایم. یک کامپوننت برای تغییر زبان با نام LanguageSwitcher ایجاد کرده و در appbar فراخوانی کرده ایم.

در پیش نمایش سایت هرچه روی 'فارسی' کلیک میکنیم محتوا فارسی نمیشود.

محتوای کامپوننت:

<template>
  <div class="locale-changer">

    <v-select
        v-model="$i18n.locale"
        :items="locales"
        item-text="name"
        item-value="code"
        return-object
    >
      <template slot='selection' slot-scope='{ item }'>
        {{'{{'}} item.name }}
      </template>
      <template slot='item' slot-scope='{ item }'>
        {{'{{'}} item.name }}
      </template>
    </v-select>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    name: 'locale-changer',
    data() {
      return {
        locales: [
          {
            name: 'English',
            flag: 'fa-book',
            code: 'en',
          },
          {
            name: 'فارسی',
            flag: 'fa-book',
            code: 'fa',
          },
        ]
      }
    },
  }
</script>

لاگ کنسول مرورگر:

[HMR] Waiting for update signal from WDS...