سلام خواستم بدونم بدون استفاده از Import هم میشه در VueJS اسکریپت اضافه کرد ؟ من این کد رو نوشتم ولی نمی دونم چطور در Vue CLI آدرسش رو بدم

let Scripts_Path = [ "../src/assets/Vendor/aos/aos.js", "../src/assets/Vendor/glightbox/js/glightbox.js", "../src/assets/Vendor/glightbox/js/glightbox.min.js", "../src/assets/Vendor/swiper/swiper-bundle.min.js", "../src/assets/Vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.js", "../src/assets/Vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js", "../src/assets/Vendor/purecounter/purecounter.js", "../src/assets/Js/Main/All.js" ]; Scripts_Path.forEach(script => { let tag = document.createElement("script"); tag.setAttribute("src", script); document.body.appendChild(tag); });

این رو در رویداد mounted نوشتم مشکلی نداره اضافه میشه به body اما به آدرس هاش درست کار نمیکنه راستی در localhost:8080 هست ممنون