قصد طراحی دیتابیس برای نرم افزار تحت وب با لاراول داریم. این نرم افزار یک بازی شطرنج آنلاین میان دو شخص از دو مکان مختلف جهان است که میتواند رایگان یا بر سر پول بازی شود.

طرح من برای دیتابیس این نرم افزار:

player
  player_id
  player_name
  player_email
  player_credit
  player_password
  player_win_count
  player_draw_count
  player_loss_count
  player_rate
  player_gender
  player_birth_day
  player_country
  player_city
  player_phone

match
  match_id
  match_date
  match_cost
  match_color
  player_opponent_id

payment
  payment_id
  payment_date
  payment_cost
  payment_status

پیشنهاد بهتری دارید که این طراحی در کامل ترین حالت باشد ضمن رعایت اصول نرمال سازی و...؟ و اینکه کدام فیلد ها را کلید اصلی و خارجی باید بگیریم؟