یه مقاله ای داشتم میخوندم در مورد زمان گفته شده در سال 2038 سیستم هایی که معماری 32 بیتی هستند برای نگه داری زمان overflow میکنن

There’s an interesting bug associated with Unix time. Since many older operating systems are 32-bit, they store the Unix time in a 32-bit signed integer. This means that at 03:14:07 on January 19, 2038, the integer will overflow, resulting in what’s known as the Year 2038 problem, or Y2038. Similar to the Y2K problem, Y2038 will need to be corrected to avoid catastrophic consequences for critical systems.

سوالش اینجاس برام که من از تایمی که الان توش هستیم bit_lenght گرفتم 31 بیت هست یعنی تقریبا 16 سال طول میکشه تا یک بیت به این عدد (1652288027.5734107) اضافه بشه ؟

In [6]: now = time.time()

In [7]: now
Out[7]: 1652289332.4833221

In [8]: int(now).bit_length()

Out[8]: 31

Year 2038 Problem