سلام و وقت بخیر

دوتا چک باکس دارم یکی به اسم bold یکی به اسم italic : میخوام:

 1. وقتی bold رو کلیک میکنم متن بولد بشه
 2. وقتی italic رو کلیک میکنم متن کج بشه
 3. وقتی هردو رو میزنم هم بولد بشه هم کج

توی گزینه اول و دوم موفق بودم ولی توی گزینه سوم نه .

 private void boldActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
 {                   
    if (bold.isSelected()) {
      Jtx2.setFont(new Font("Monotype Corsiva", Font.BOLD, 15));
    } else {
      Jtx1.setFont(new Font("Microsoft jhengHei", Font.BOLD, 15));
    }
  }                  

  private void italicActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    if (italic.isSelected()) {
      Jtx2.setFont(new Font("Microsoft jhengHei", Font.ITALIC, 15));
    } else {
      Jtx1.setFont(new Font("Microsoft jhengHei", Font.ITALIC, 15));
    }
  }