{{ thread.title }}

{{ locked_reason }} سرورها

@tajer {{ experience | farsi }} تجربه آخرین فعالیت ٢ ماه پیش

درود. چطور می تونم به جای w‌w‌w یک کلمه دیگر اسفاده کنم، ولی همان صفحه قبلی را به کاربر نشان بدهد؟

مثال : www.example.com/articles

در آدرس بار به کاربر نشان بدهد: articles.example.com


یا به جای example.com/admin.php?a=1 نشان بدهد: example.com/?a=1

amir ویرایش شده توسط @amir