من کد سوکت به زبان جاوا نوشتم که بصورتی که اگر کامپیوتر و گوشی ای که هر دو به یک شبکه متصل هستند درست کار میکنه و کلاینت و سرور (کامپیوتر و گوشی) به هم متصل میشن ولی نمیتونن از طریق ریموت (اگر به یک شبکه متصل نباشند) به هم متصل بشن.

لطفا راهنمایی کنید که :

 1. چجوری میتونم سرور را روی هر کامپیوتری خارج از شبکه اجرا کنم و کلاینت بتونه ارتباط برقرار کنه ؟
 2. چجوری آی پی کامپیوترم را در اینترنت عمومی کنم تا بتوانم از طریق سایر دستگاه ها به کامپیوترم متصل شوم ؟
 3. آیا مشکل از کدهای جاوای من است ؟

کدهای سرور :


package Socket;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.InetAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class Server {
  ServerSocket mServer;
  int serverPort = 9090;
    String host = "192.168.43.51";//127.0.0.1
    InetAddress inetAddress ;

  InputStream fromClientStream;
  OutputStream toClientStream;

  DataInputStream reader;
  PrintWriter writer;

  public Server() {

    try {
      // create server socket!
      mServer = new ServerSocket(serverPort);
            ///inetAddress = InetAddress.getByName(host);
            //mServer = new ServerSocket(serverPort, serverPort, inetAddress);

      System.out.println("Server Created!");

      // wait for client
      // hold an object of Socket for each client
      Socket client = mServer.accept();

      // horaaaaa
      System.out.println("Connected to New Client!");

      // input stream (stream from client)
      fromClientStream = client.getInputStream();

      // output sream (stream to client)
      toClientStream = client.getOutputStream();

      reader = new DataInputStream(fromClientStream);
      writer = new PrintWriter(toClientStream, true);

      // send message to client
      writer.println("Salam Client joon");
      System.out.println("Server :Salam Client joon");

      // Receive client response (javab:D)
      String javab = reader.readLine();
      System.out.println("Client :" + javab);

      // send message to client (again)
      writer.println("khobi??");
      System.out.println("Server :khobi?");

      // Receive client response (javab:D)
      javab = reader.readLine();
      System.out.println("Client :" + javab);

    } catch (IOException e) {

    }

  }

  public static void main(String[] args) {
    new Server();
  }
}

کدهای کلاینت :


package Socket;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;

public class Client {
  Socket mSocket;
  int port = 9090;
  String serverAddress = "192.168.43.51";//127.0.0.1

  InputStream fromServerStream;
  OutputStream toServerStream;

  DataInputStream reader;
  PrintWriter writer;

  public Client() {
    try {

      mSocket = new Socket(serverAddress, port);

      System.out.println("connect to server ....");

      // input stream (stream from server)
      fromServerStream = mSocket.getInputStream();

      // output stream (stream to server)
      toServerStream = mSocket.getOutputStream();

      reader = new DataInputStream(fromServerStream);
      writer = new PrintWriter(toServerStream, true);

      // first : read server message
      String msg = reader.readLine();
      System.out.println("Server :" + msg);

      // send message to server
      writer.println("Salam Servere man");
      System.out.println("Client :Salam Servere man");

      // read server message
      msg = reader.readLine();
      System.out.println("Server :" + msg);

      // send message to server
      writer.println("Ohum!!!");
      System.out.println("Client :Ohum!!!");

    } catch (UnknownHostException e) {
    } catch (IOException e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    new Client();
  }
}