من روی یک پروژه فوری در repository خود کار می کردم که پروژه اصلی قبلاً تغییر کرده بود، بنابراین "نحوه همگام سازی fork شده با اصلی" را جستجو کردم و شاید شما قبلاً مانند من نمی دونستید:)

[Syncing forked with main](https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/working-with-forks/syncing-a-fork)
### Summary
- first you have to make an upstream branch : 
    `git remote add upstream <main_project_URL>`
- then fetch it to your local : 
    `git fetch upstream <branchname>`
- merge it :
    `git merge upstream/<branchname>`

Done :)