ویو جی اس ۲ و لاراول ۵.۳

#12 Chat app - Vue.js, Laravel - Setting up the Chat table, model and Controller


٢۸ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

۶
۷
۸
#8 Handling the Logout with Local storage and Vuex
۲۸ مهر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۰
١١
#11 Chat app with Vue and Larave - Handling the User selection
۲ آبان، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۴
#14 Chat app with Vue.js and Laravel - Add Chat component - part 1
۲۶ آبان، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۶
١۷
#1 Realtime app with Vue, Laravel, Socket.io and Redis
۶ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۹
٢۰
#4 Vue.js - working on the inbox functionality
۷ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
٢١
#5 Vue.js - Setting up menu, sidebar and all components
۱۳ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
٢٢
٢۶
٢۷
#17 - Forgot Password server side part 1
۳ فروردین، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
٢۸
#18 - Forgot Password server side part 2
۳ فروردین، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش

این درس برای دوستانی است که دوست دارند در مورد SPA و ساخت اون با ویو و لاراول اطلاعات بیشتری کسب کنند.

در این سری از ویدیوها از لاراول برای بک اند و از ویو سی ال آی برای فرانت اند استفاده شده است و از لاراول برای ساخت ای پی آی فقط استفاده شده است.

بیشتر از ویو در این درس تا لاراول برای ساخت مسیرها استفاده شده است. دلیل دیدن این ویدیوها این است که به شما نشان دهیم ساخت اپ امروزی چطور باید باشد و امروزه چطور بک اند رو با فرانت اند متمایز می کنند.