منتشر شده در ۱۳ مهر، ۱۳۹۵

ویو جی اس ۲ و لاراول ۵.۳
Implementing Vue.js 2.0 and Laravel 5.3 with CORS problem solution - part 1


٢۸ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

این درس برای دوستانی است که دوست دارند در مورد SPA و ساخت اون با ویو و لاراول اطلاعات بیشتری کسب کنند.

در این سری از ویدیوها از لاراول برای بک اند و از ویو سی ال آی برای فرانت اند استفاده شده است و از لاراول برای ساخت ای پی آی فقط استفاده شده است.

بیشتر از ویو در این درس تا لاراول برای ساخت مسیرها استفاده شده است. دلیل دیدن این ویدیوها این است که به شما نشان دهیم ساخت اپ امروزی چطور باید باشد و امروزه چطور بک اند رو با فرانت اند متمایز می کنند.

Implementing Vue.js 2.0 and Laravel 5.3 with CORS problem solution - part 1 ۱۳ مهر، ۱۳۹۵
Implementing Vue.js 2.0 and Laravel 5.3 with CORS problem solution - part 2 ۱۳ مهر، ۱۳۹۵
Login with Vue 2.0 and Laravel 5.3 - get the oauth token and get user data ۱۴ مهر، ۱۳۹۵
Vue.js and Laravel app - Sending bearer token to Laravel and get User data ۱۵ مهر، ۱۳۹۵
#5 Vue.js 2.0 and Router guard - authenticating Vue.js routes - Vue.js 2.0 and Laravel 5.3 ۱۷ مهر، ۱۳۹۵
#6 Handling the menu visibility with Vuex store in Vue.js - part 1 ۱۸ مهر، ۱۳۹۵
#7 Handling the menu visibility with Vuex store in Vue.js - part 2 ۲۵ مهر، ۱۳۹۵
#8 Handling the Logout with Local storage and Vuex ۲۸ مهر، ۱۳۹۵
#9 Chat application with Vue.js 2.0 and Laravel 5.3 - Setting things up ۲ آبان، ۱۳۹۵
#10 Chat app with Vue.js 2.0 and Laravel 5.3 - Get the user listing ۲ آبان، ۱۳۹۵
#11 Chat app with Vue and Larave - Handling the User selection ۲ آبان، ۱۳۹۵
#12 Chat app - Vue.js, Laravel - Setting up the Chat table, model and Controller ۲ آبان، ۱۳۹۵
#13 Chat app with Vue.js and Laravel - Showing the conversations, add using Tinker ۲ آبان، ۱۳۹۵
#14 Chat app with Vue.js and Laravel - Add Chat component - part 1 ۲۶ آبان، ۱۳۹۵
#15 Chat app with Vuejs - Implementing Pusher with Laravel - server side code ۷ آذر، ۱۳۹۵
#16 Chat app with Vuejs - Handling the client side - Pusher JS ۷ آذر، ۱۳۹۵
#1 Realtime app with Vue, Laravel, Socket.io and Redis ۶ دی، ۱۳۹۵
#2 Laravel - Setting up the model and the migration for Private Message ۷ دی، ۱۳۹۵
#3 Laravel - Work with the controller to set up the api calls ۷ دی، ۱۳۹۵
#4 Vue.js - working on the inbox functionality ۷ دی، ۱۳۹۵
#5 Vue.js - Setting up menu, sidebar and all components ۱۳ دی، ۱۳۹۵
#6 Vue.js - Handling store for Sent page and individual message view ۱۵ دی، ۱۳۹۵
#7 Realtime app with Vue.js - Working on the compose message widget - part 1 ۲۱ دی، ۱۳۹۵
#8 Realtime app with Vue.js - Working on the compose message widget - part 2 ۲۱ دی، ۱۳۹۵
#9 Realtime app - Handling the Laravel and Node app for realtime communication ۳۰ دی، ۱۳۹۵
#10 Realtime app - Handling Vue.js and Socket.io to auto update ۳۰ دی، ۱۳۹۵
#17 - Forgot Password server side part 1 ۳ فروردین، ۱۳۹۶
#18 - Forgot Password server side part 2 ۳ فروردین، ۱۳۹۶