ویو جی اس ورژن دوم

Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding


٣٣ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

١
Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding
۳۰ دی، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢
Learn Vue 2: Part 2 - Setup Vue Devtools
۳۰ دی، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٣
Learn Vue 2: Part 3 - Lists
۱ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
۴
Learn Vue 2: Part 4 - Vue Event Listeners
۲ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
۵
Learn Vue 2: Part 5 - Attribute and Class Name Binding
۳ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
۶
Learn Vue 2: Part 6 - The Need For Computed Properties
۴ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
۷
Learn Vue 2: Part 7 - Components 101
۵ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
۸
Learn Vue 2: Part 8 - Components Within Components
۶ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
۹
Learn Vue 2: Part 9 - Practical Component Exercise 1 Message
۷ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١۰
Learn Vue 2: Part 10 - Practical Component Exercise 2 Modal
۸ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١١
Learn Vue 2: Part 11- Practical Component Exercise #3: Tabs
۹ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١٢
١۴
Learn Vue 2: Part 14 - Named Slots In A Nutshell
۱۲ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١۵
Learn Vue 2: Part 15 -Single-Use Components and Inline Templates
۱۳ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١۶
Learn Vue 2: Part 16 - Webpack and Vue CLI
۱۴ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١۷
Learn Vue 2: Part 17 - HMR
۱۵ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١۸
Learn Vue 2: Part 18 - Vue AJAX Requests With Axios
۱۶ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
١۹
Learn Vue 2: Part 19 - Object Oriented Forms Part 1
۱۷ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢۰
Learn Vue 2: Part 20 - Object Oriented Forms Part 2
۱۸ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢١
Learn Vue 2: Part 21 - Object Oriented Forms Part 3
۱۹ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢٢
Learn Vue 2: Part 22 - Webpack Config From Scratch
۲۰ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢٣
Learn Vue 2: Part 23 - Laravel Mix
۲۱ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢۴
Learn Vue 2: Part 24 - Shared State 101
۲۲ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢۵
Learn Vue 2: Part 25 - Custom Input Components
۲۳ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢۶
Learn Vue 2: Part 26 - SPAs and Routers
۲۴ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢۷
Learn Vue 2: Part 27 - SPAs Vue and Laravel
۲۵ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢۸
Learn Vue 2: Part 28 - Filters
۲۶ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٢۹
Learn Vue 2: Part 29 - Dedicated Form Components
۲۷ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٣۰
Learn Vue 2: Part 30 - Testing Vue Part 1
۲۸ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٣١
Learn Vue 2: Part 31 - Component Responsibility
۲۹ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٣٢
Learn Vue 2: Part 32 - Vue Sub Classes
۳۰ بهمن، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش
٣٣
Learn Vue 2: Part 33 - Scoped Slots
۱ اسفند، ۱۳۹۶ — ۵ سال پیش

Vue.js (به طور معمول به عنوان Vue گفته می شود؛ pronounced / vjuː /، مانند view) یک چارچوب جاوا اسکریپت پیشرفته برای ایجاد رابط کاربر است. ادغام به پروژه هایی که از دیگر کتابخانه های جاوا اسکریپت استفاده می کنند با Vue آسان است، زیرا که به طور پیوسته قابل قبول طراحی شده است است. Vue همچنین می تواند به عنوان یک چارچوب وب کاربردی عمل کند که بتواند برنامه های تک صفحه ای پیشرفته را فعال کند. اولین بار ویو جی اس که توسط Evan You که کارمند گوگل بود در گیت هاب برای پروژه های شخصی درست شد ولی توسط نویسنده لاراول Taylor Otwell برای کابران لاراول بازگو و از همان جا معروف و معروف تر شد. الانه ویو ج اس یکی از بهترین فریم ورک های جاواسکریپت بالاتر از ری اکت جی اس و انگولار جی اس بطور یقین قرار گرفته است. دوستان لاراکستس برای یاد گیری بهتر ورژن انگلیسی به سایت ویو کستس روید و دوستا فارسی زبان ما در پارس کلیک این درس را دادیم فقط باید جستجو کنید و پیداش خواهید کرد.