منتشر شده در ۱۰ تیر، ۱۳۹۴

Polycasts
Yo! Where's my data table?! #BuiltWithPolymer -- Polycasts #42
۹ دقیقه ۴۷ ثانیه

۶۹ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

Ready to revolutionize the modern web? Join Rob Dodson as he explores the ins and outs of Polymer, a new library that's pushing the boundaries of what's possible in the browser.
۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
۲۷ بهمن، ۱۳۹۶
۲۷ بهمن، ۱۳۹۵
۲۹ دی، ۱۳۹۵
۱۵ دی، ۱۳۹۵
۲۴ آذر، ۱۳۹۵
۱۰ آذر، ۱۳۹۵
۲۶ آبان، ۱۳۹۵
۵ آبان، ۱۳۹۵
۱۴ مهر، ۱۳۹۵
۱ مهر، ۱۳۹۵
۱۹ شهریور، ۱۳۹۵
۳ شهریور، ۱۳۹۵
۲۰ امرداد، ۱۳۹۵
۶ امرداد، ۱۳۹۵
۲۳ تیر، ۱۳۹۵
۲۶ خرداد، ۱۳۹۵
۱۲ خرداد، ۱۳۹۵
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۱۹ فروردین، ۱۳۹۵
۴ فروردین، ۱۳۹۵
۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
۵ اسفند، ۱۳۹۴
۲۱ بهمن، ۱۳۹۴
۷ بهمن، ۱۳۹۴
۲۴ دی، ۱۳۹۴
۹ دی، ۱۳۹۴
۲۵ آذر، ۱۳۹۴
۱۲ آذر، ۱۳۹۴
۴ آذر، ۱۳۹۴
۲۷ آبان، ۱۳۹۴
۲۰ آبان، ۱۳۹۴
۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۹ مهر، ۱۳۹۴
۲۲ مهر، ۱۳۹۴
۱۵ مهر، ۱۳۹۴
۸ مهر، ۱۳۹۴
۱ مهر، ۱۳۹۴
۱۸ شهریور، ۱۳۹۴
۱۷ شهریور، ۱۳۹۴
۴ شهریور، ۱۳۹۴
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۷ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۱۸ تیر، ۱۳۹۴
۸ تیر، ۱۳۹۴