منتشر شده در ۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش سریع html و css و bootstrap
آموزش اول آموزش سریع html و css و bootstrap

٢٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

این آموزش مقدمه ای بر ساخت آموزش هایی مثل elixir و ... می باشد. همیشه می خواستم تا یک سری ویدیو های سریعی را برای آموزش ساخت قالب به صورت رایگان منتشر کنم . این آموزش در وب سایت شخصیم یعنی https://trangell.com و همینطور در وب سایت هایی مثل پارسکلیک و دوهیروز نیز منتشر می شود

آموزش اول آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش دوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش سوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش چهارم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش پنجم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش ششم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش هفتم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش هشتم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش نهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش دهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش یازدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش دوازدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش سیزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش چهاردهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش پانزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش شانزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش هفتدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش هجدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش نوزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیستم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیست و دوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیست و یکم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیست و سوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷