اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
Regular Expression آموزش عبارت با قاعده

Regular Expression آموزش عبارت با قاعده

۱- عبارت با قاعده یا Regular Expression چیست؟

۵۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- عبارت با قاعده یا Regular Expression چیست؟
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢
۲- تاریخ RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣
۳- موتورهای RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴
۴- نصب موتور RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵
۵- نشانه های RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۶
۶- حروف های دقیق RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۷
۷- کاراکترهای متا در RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۸
۸- کاراکتر نقطه در RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١١
١٢
۱۲- مشکلات Unicode در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٣
١۴
۱۴- معرفی Character Set در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۵
۱۵- معرفی Character Range در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۶
١۹
۱۹- پرانتزهای POSIX در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٢
۲۲- حریص بودن RegEx عبارت با قاعده
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٣
۲۳- تنبل بودن RegEx عبارت با قاعده
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۴
۲۴- بازدهی در RegEx عبارت با قاعده
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۵
۲۵- گروه کردن در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۶
۲۶- تناوب در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۷
٢۹
۲۹- نشانه گذاری در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۰
۳۰- مد چند خطه در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣١
۳۱- مرز کلمه در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٢
۳۲- معرفی Backreference در RegEx عبارت با قاعده
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٣
٣۴
٣۵
٣۷
۳۷- شرط ها در RegEx عبارت با قاعده
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۸
٣۹
۴۰
۴١
۴٢
۴۸
۴۹

عبارت باقاعده، در علوم رایانه، به معنی تطبیق رشته در متن است، که از قبیل نویسه‌های خاص، کلمات و الگوهایی از نویسه‌ها می‌باشد. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولیدکنندهٔ مترجم یا بررسی‌کنندهٔ متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیلهٔ مشخصات استفاده شود.