منتشر شده در ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴

Regular Expression آموزش عبارت با قاعده
۱- عبارت با قاعده یا Regular Expression چیست؟

۵۶ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

عبارت باقاعده، در علوم رایانه، به معنی تطبیق رشته در متن است، که از قبیل نویسه‌های خاص، کلمات و الگوهایی از نویسه‌ها می‌باشد. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولیدکنندهٔ مترجم یا بررسی‌کنندهٔ متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیلهٔ مشخصات استفاده شود.

۱- عبارت با قاعده یا Regular Expression چیست؟ ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲- تاریخ RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۳- موتورهای RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۴- نصب موتور RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۵- نشانه های RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۶- حروف های دقیق RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۷- کاراکترهای متا در RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۸- کاراکتر نقطه در RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۹- نادیده گرفتن کاراکتر در RegEx عبارت با قاعده ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۰- کاراکترهای خاص دیگر در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱- کاراکترهای Unicode در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲- مشکلات Unicode در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۳- معرفی Unicode Wildcard در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴- معرفی Character Set در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵- معرفی Character Range در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶- معرفی Negative Character Set در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۷- متا کاراکتر داخل Character Set در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۸- میانبور برای Character Sets در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۹- پرانتزهای POSIX در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰- تکرار متا کاراکترها در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱- محدود کردن تکرار کاراکتر در RegEx عبارت با قاعده ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۲۲- حریص بودن RegEx عبارت با قاعده ۱۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳- تنبل بودن RegEx عبارت با قاعده ۱۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۴- بازدهی در RegEx عبارت با قاعده ۱۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۵- گروه کردن در RegEx عبارت با قاعده ۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۲۶- تناوب در RegEx عبارت با قاعده ۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۲۷- تناوب های منطقی در RegEx عبارت با قاعده ۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۲۸- تناوب های تکراری و تودرتو در RegEx عبارت با قاعده ۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۲۹- نشانه گذاری در RegEx عبارت با قاعده ۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۳۰- مد چند خطه در RegEx عبارت با قاعده ۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۳۱- مرز کلمه در RegEx عبارت با قاعده ۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۳۲- معرفی Backreference در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۳۳- عبارت های انتخابی در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۳۴- جستجو و جایگذین در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۳۵- تغییر معنی گروه در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۳۶- ادعای پیش بینی مثبت در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۳۷- شرط ها در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۳۸- خنثی کردن شرط ها در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۳۹- معرفی Lookbehind Assertion در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۴۰- قدرت موقعیت و جا در RegEx عبارت با قاعده ۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۴۱- استفاده از مثال در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۲- منطبق کردن اسم ها در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۳- منطبق کردن کدهای پستی در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۴- منطبق کردن ایمیل ها در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۵- منطبق کردن آدرسهای اینترنتی در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۶- تطبیق دادن اعداد اعشاری و پول در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۷- تطبیق دادن آپی آدرس ها در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۸- تطبیق دادن تاریخ در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۴۹- تطبیق دادن زمان در RegEx عبارت با قاعده ۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۵۰- تطبیق دادن به تگ ها در RegEx عبارت با قاعده ۱۷ خرداد، ۱۳۹۴