منتشر شده در ۱۱ خرداد، ۱۳۹۴

Regular Expression آموزش عبارت با قاعده
۱- عبارت با قاعده یا Regular Expression چیست؟

۵۶ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

عبارت باقاعده، در علوم رایانه، به معنی تطبیق رشته در متن است، که از قبیل نویسه‌های خاص، کلمات و الگوهایی از نویسه‌ها می‌باشد. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولیدکنندهٔ مترجم یا بررسی‌کنندهٔ متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیلهٔ مشخصات استفاده شود.
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶ خرداد، ۱۳۹۴
۱۷ خرداد، ۱۳۹۴