ترفندهای محیط توسعه نرم‌افزار

ترفندهای محیط توسعه نرم‌افزار

ترفندهای Netbeans برای ساختن وب سایت

١۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
ترفندهای Netbeans برای ساختن وب سایت
۲۵ امرداد، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢
ترفندهای Dreamveawer برای ساختن وب سایت
۲۵ امرداد، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٣
بهترین پوسته برای Sublime text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۴
نصب Package Installer برای Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۵
تورفتگی کد در Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۶
تنظیمات شخصی Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۷
انتخاب کد بین پرانتز Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۸
انتخاب یک خط کد در Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۹
تغییر فوق العاده ی کدها Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۰
خرده کدهای Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١١
کار با Emmet قسمت اول
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١٢
کار با Emmet قسمت دوم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١٣
کار با Emmet قسمت سوم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۴
کار با Emmet قسمت چهارم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۵
کار با Emmet قسمت پنجم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۶
کار با Emmet قسمت ششم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش

در این یک سری ویدئو سعی شده در رابطه با ترفندهای محیط توسعه نرم‌افزار، ترفندهای ویرایشگرهای متن و چیزهای دیگر در مورد ساخت آسان نرم افزار با استفاده از بهترین ابزارهای موجود در دنیا صحبت شود. این سری از ویدئوها به مراتب بروزرسانی خواهد شد و بهتر است هر چند وقت یکبار بر گردید و این ویدئوها را نگاه کنید تا ببینید چیزی جدید به آنها اضافه شده است یا خیر. بنابراین ایده ی خوبی است که این درس را به لیست پخش خود اضافه کنید.