تی دی دی و تست در ری اکت - TDD Jest Enzyme

تی دی دی و تست در ری اکت - TDD Jest Enzyme

۱- تست با Jest و Enzyme و تی دی دی

٣۹ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- تست با Jest و Enzyme و تی دی دی
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ۴ هفته پیش
٢
۲- نوشتن تست های ساده برای رندر کردن
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ۴ هفته پیش
٣
۳- ریفکتور کردن تست ها
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
۴
۴- تست کردن State ها
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
۵
۵- تست کردن کلیک روی Button ها
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
۶
۶- حالا شما یک تست کنید
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
۷
۷- نصب ری اکت، انزایم و آماده سازی تی دی دی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
۸
۸- استفاده از فایل setupTest در ری اکت
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
۹
۹- آماده کردن تست ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١۰
۱۰- تست کردن Props ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١١
۱۱- تست کردن PropTypes ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١٢
۱۲- ریفکتور با استفاده از فایل testUtils در ری اکت
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١٣
۱۳- ساختن همه چیز از اول
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١۴
۱۴- نکست جی اس و ناکست جی اس
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١۵
۱۵- استفاده از describe برای گروه کردن تست ها
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١۶
۱۶- چطور تست ها رو دیباگ کنیم؟
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١۷
۱۷- نوشتن همزمان تست ها با هم
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١۸
۱۸- استایل دادن به اپ
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
١۹
۱۹- استفاده از Set و Array در Helper ها
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
٢۰
۲۰- ستاپ کردن ریداکس برای تست
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
٢١
۲۱- تست کردن Action Types با جست و انزایم
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
٢٢
۲۲- تی دی دی برای Reducer ها
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
٢٣
۲۳- آماده کردن تست ها برای ریداکس
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
٢۴
۲۴- ساختن Store Factory برای تست
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
٢۵
۲۵- تست کردن Input ها
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ هفته پیش
٢۶
۲۶- تست کردن State ها
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٢۷
۲۷- نصب Redux Thunk برای ری اکت
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٢۹
۲۹- نوشتن تست ها برای استفاده از ریداکس تانگ
۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣۰
۳۰- دیباگ کردن و Integration تست
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣١
۳۱- معرفی Moxios برای Axios در تست ها
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣٢
۳۲- تست کردن با Moxios در اکشن ها
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣٣
۳۳- تست کردن mapStateToProps با انزایم
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣۴
۳۴- تست برای App کامپوننت
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣۵
۳۵- تست برای Life Cycle ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣۶
۳۶- تست برای Event ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣۷
۳۷- تست برای Argument ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش
٣۸
۳۸- تست برای خالی کردن Input بعد از کلیک
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٢ هفته پیش

توسعهٔ آزمون‌محور TDD یک فرایند توسعهٔ نرم‌افزاری است که بر پایه تکرار یک سری دوره‌های خیلی کوتاه توسعه قرار دارد: ابتدا برنامه‌نویس یک مورد آزمایشی (در ابتدا دارای شکست) برای بهبود مطلوب یا ایجاد قابلیت جدید می‌نویسد، سپس کمترین مقدار تغییرات کدی را که باعث قبول شدن آزمایش می‌شود می‌نویسد، سپس کد جدید را با استانداردهای قابل قبول سازماندهی مجدد می‌کند.

مهندس نرم‌افزار آمریکایی به نام کنت بک، که توسعه یا «بازکشف» این روش را به وی نسبت می‌دهند، در سال ۲۰۰۳ اظهار داشت که TDD طرح‌های ساده و الهام بخش اعتماد به نفس را تشویق می‌کند.

Test-Driven Development مربوط به مفاهیم آزمون برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد اما اخیراً علاقه بیشتری را نسبت به خود ایجاد کرده ‌است.

برنامه نویسان همین‌طور می‌توانند این مفهوم را برای بهبود و اشکال زدایی کد میراث تهیه شده با روش‌های قدیمی تر به کار گیرند.

چرخه توسعه آزمون محور

 1. یک تست جدید بنویس
 2. تمام تست‌ ها را اجرا کن و ببین آیا تست جدید پاس می‌شود یا خیر
 3. کد را بنویس
 4. مجدداً تست‌ ها را اجرا کن
 5. کد را Refactor کن
 6. گام‌های ۱ الی ۵ را (برای هر ویژگی جدید که اضافه می‌ کنی) تکرار کن

مزایای توسعه آزمون محور

 1. بررسی کامل ‌تر در ابتدا
 2. متمرکز کردن اهداف
 3. کاهش هزینه ‌ها در نهایت
 4. توسعه گام به گام
 5. مستند سازی
 6. کدهای مرتب ‌تر