منتشر شده در ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

RSpec چارچوب تست روبی
۱۴- تست مجموعه ها
۸ دقیقه ٢ ثانیه

۴۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

RSpec is a behavior-driven development (BDD) framework for the Ruby programming language, inspired by JBehave.[4] It contains its own mocking framework that is fully integrated into the framework based upon JMock. The framework can be considered a domain-specific language (DSL) and resembles a natural language specification.

۱- چارچوب تست روبی

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۲- نوشتن تست خوب

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۳- نصب ابزارها

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۴- تنظیمات تست

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۵- آماده سازی تست

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۶- ترکیب اولیه

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۷- نوشتن مثال ها

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۸- اجرای تست

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۹- روش های پریدن از روی تست

۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

۱۰- بنیاد تست

۲۱ امرداد، ۱۳۹۴

۱۱- تست برابری

۲۱ امرداد، ۱۳۹۴

۱۲- تست راستی

۲۱ امرداد، ۱۳۹۴

۱۳- تست اعداد

۲۱ امرداد، ۱۳۹۴

۱۴- تست مجموعه ها

۲۱ امرداد، ۱۳۹۴

۱۵- تطبیق دهنده های دیگر

۲۱ امرداد، ۱۳۹۴

۱۶- تست های ارثی

۲۲ امرداد، ۱۳۹۴

۱۷- تطبیق دهنده های ملاحظه ای

۲۲ امرداد، ۱۳۹۴

۱۸- تطبیق دهنده های مرکب و سازنده

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۱۹- متودهای کمکی

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۲۰- قلاب ها

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۲۱- متود لِت

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۲۲- متود سابجکت

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۲۳- استفاده از اسم کلاس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۲۴- به اشتراک گذاشتن مثال ها

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۲۵- تست های جایگذین

۲۳ امرداد، ۱۳۹۴

۲۶- تست های جایگذین نصفه

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۲۷- پیام های انتظار

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۲۸- پیام های انتظار با پارامترها

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۲۹- تعداد پیام های انتظار

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۳۰- تست های جاسوس

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۳۱- تمرین تست اول

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۳۲- تمرین تست دوم

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۳۳- تمرین تست سوم

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۳۴- تمرین تست چهارم

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۳۵- نصب RSpec برای ریلز

۲۴ امرداد، ۱۳۹۴

۳۶- تولید کننده های تست

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۳۷- تست مدل ها

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۳۸- تست کمکی ها

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۳۹- تست کنترلرها

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۴۰- تست جواب های کنترلر

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۴۱- توسعه آزمون محور یا TDD چیست؟

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۴۲- توسعه آزمون محور قسمت اول

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۴۳- توسعه آزمون محور قسمت دوم

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۴۴- توسعه آزمون محور قسمت سوم

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴

۴۵- توسعه آزمون محور قسمت چهارم

۲۵ امرداد، ۱۳۹۴