منتشر شده در ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

RSpec چارچوب تست روبی
۳۶- تولید کننده های تست
١۰ دقیقه ٢۵ ثانیه

۴۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

RSpec is a behavior-driven development (BDD) framework for the Ruby programming language, inspired by JBehave.[4] It contains its own mocking framework that is fully integrated into the framework based upon JMock. The framework can be considered a domain-specific language (DSL) and resembles a natural language specification.

۱- چارچوب تست روبی ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲- نوشتن تست خوب ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۳- نصب ابزارها ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۴- تنظیمات تست ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۵- آماده سازی تست ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۶- ترکیب اولیه ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۷- نوشتن مثال ها ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۸- اجرای تست ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۹- روش های پریدن از روی تست ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۱۰- بنیاد تست ۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۱۱- تست برابری ۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۱۲- تست راستی ۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۱۳- تست اعداد ۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۱۴- تست مجموعه ها ۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۱۵- تطبیق دهنده های دیگر ۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۱۶- تست های ارثی ۲۲ امرداد، ۱۳۹۴
۱۷- تطبیق دهنده های ملاحظه ای ۲۲ امرداد، ۱۳۹۴
۱۸- تطبیق دهنده های مرکب و سازنده ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۱۹- متودهای کمکی ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰- قلاب ها ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۱- متود لِت ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۲- متود سابجکت ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳- استفاده از اسم کلاس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴- به اشتراک گذاشتن مثال ها ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵- تست های جایگذین ۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۶- تست های جایگذین نصفه ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۷- پیام های انتظار ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۸- پیام های انتظار با پارامترها ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۹- تعداد پیام های انتظار ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۳۰- تست های جاسوس ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۳۱- تمرین تست اول ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۳۲- تمرین تست دوم ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۳۳- تمرین تست سوم ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۳۴- تمرین تست چهارم ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۳۵- نصب RSpec برای ریلز ۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۳۶- تولید کننده های تست ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۳۷- تست مدل ها ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۳۸- تست کمکی ها ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۳۹- تست کنترلرها ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۴۰- تست جواب های کنترلر ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۴۱- توسعه آزمون محور یا TDD چیست؟ ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۴۲- توسعه آزمون محور قسمت اول ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۴۳- توسعه آزمون محور قسمت دوم ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۴۴- توسعه آزمون محور قسمت سوم ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۴۵- توسعه آزمون محور قسمت چهارم ۲۵ امرداد، ۱۳۹۴