اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
RSpec چارچوب تست روبی

RSpec چارچوب تست روبی

۱- چارچوب تست روبی

۴۵ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- چارچوب تست روبی
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢
۲- نوشتن تست خوب
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣
۳- نصب ابزارها
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴
۴- تنظیمات تست
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵
۵- آماده سازی تست
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۶
۶- ترکیب اولیه
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۷
۷- نوشتن مثال ها
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۸
۸- اجرای تست
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۹
۹- روش های پریدن از روی تست
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۰
۱۰- بنیاد تست
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١١
۱۱- تست برابری
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٢
۱۲- تست راستی
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٣
۱۳- تست اعداد
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۴
۱۴- تست مجموعه ها
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۵
۱۵- تطبیق دهنده های دیگر
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۶
۱۶- تست های ارثی
۲۲ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۷
۱۷- تطبیق دهنده های ملاحظه ای
۲۲ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۸
۱۸- تطبیق دهنده های مرکب و سازنده
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۹
۱۹- متودهای کمکی
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۰
۲۰- قلاب ها
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢١
۲۱- متود لِت
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٢
۲۲- متود سابجکت
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٣
۲۳- استفاده از اسم کلاس
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۴
۲۴- به اشتراک گذاشتن مثال ها
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۵
۲۵- تست های جایگذین
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۶
۲۶- تست های جایگذین نصفه
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۷
۲۷- پیام های انتظار
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۸
۲۸- پیام های انتظار با پارامترها
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۹
۲۹- تعداد پیام های انتظار
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۰
۳۰- تست های جاسوس
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣١
۳۱- تمرین تست اول
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٢
۳۲- تمرین تست دوم
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٣
۳۳- تمرین تست سوم
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۴
۳۴- تمرین تست چهارم
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۵
۳۵- نصب RSpec برای ریلز
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۶
۳۶- تولید کننده های تست
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۷
۳۷- تست مدل ها
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۸
۳۸- تست کمکی ها
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۹
۳۹- تست کنترلرها
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۰
۴۰- تست جواب های کنترلر
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴١
۴۱- توسعه آزمون محور یا TDD چیست؟
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٢
۴۲- توسعه آزمون محور قسمت اول
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٣
۴۳- توسعه آزمون محور قسمت دوم
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۴
۴۴- توسعه آزمون محور قسمت سوم
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۵
۴۵- توسعه آزمون محور قسمت چهارم
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش

RSpec is a behavior-driven development (BDD) framework for the Ruby programming language, inspired by JBehave.[4] It contains its own mocking framework that is fully integrated into the framework based upon JMock. The framework can be considered a domain-specific language (DSL) and resembles a natural language specification.