منتشر شده در ۲۰ امرداد، ۱۳۹۴

RSpec چارچوب تست روبی
۱- چارچوب تست روبی

۴۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

RSpec is a behavior-driven development (BDD) framework for the Ruby programming language, inspired by JBehave.[4] It contains its own mocking framework that is fully integrated into the framework based upon JMock. The framework can be considered a domain-specific language (DSL) and resembles a natural language specification.
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۰ امرداد، ۱۳۹۴
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
۲۲ امرداد، ۱۳۹۴
۲۲ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۳ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۴ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴
۲۵ امرداد، ۱۳۹۴