منتشر شده در ۸ فروردین، ۱۳۹۴

آموزش ساخت اپ برای مک
۱- آموزش ساخت اپ برای مک

٣٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

با زبان سوییفت و کاکائو در این قسمت برای مک اپلیکیشن خواهیم ساخت. سویفت ۱ در این مجموعه استفاده خواهد شد و به یاد داشته باشید که در آینده این زبان بروزرسانی خواهد شد. بنابراین شما هم باید خودتون رو بروزرسانی کنید.
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴