PostgreSQL آموزش پستگرس‌کیوال

PostgreSQL آموزش پستگرس‌کیوال

۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟

۴۵ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢
۲- نصب پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣
۳- کار با phpPgAdmin و pgAdmin3 در پستگرس
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴
۴- نصب فایل های تمرینی
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵
۵- پستگرس‌کیوال چطور کار میکند؟
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۶
۶- ساخت دیتابیس در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۷
۷- ساخت جدول در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۸
۸- ساخت ایندکس در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۹
۹- ساخت ستون آی دی در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۰
۱۰- نوع داده ها در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١١
١٣
۱۳- اعداد واقعی در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۴
١۵
۱۵- بولی ها در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۶
۱۶- تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۷
۱۷- ذخیره کردن در ستون های جدول
۵ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۸
١۹
۱۹- ملحق کردن جدول ها
۵ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۰
۲۰- بیان ها در پستگرس‌کیوال
۵ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٢
٢۴
۲۴- علایم ریاضی در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۵
۲۵- عملیات ریاضی در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۷
۲۷- ملحق کردن متن در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۸
۲۸- محل کاراکترها در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۹
٣١
٣٢
٣٣
۳۳- زمان جغرافیایی در پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۴
٣۵
٣۶
۳۶- پی اچ پی و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۷
۳۷- پی اچ پی pgsql و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۸
۳۸- پی اچ پی PDO و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۰
۴١
۴۱- نصب وب اپ برای پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٢
۴۲- کار با وب اپ و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش

پُستگْرِس‌کیواِل، یا به طور ساده‌تر پُستگْرِس، یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌های شی-رابطه‌ای است که برای سکوهای مختلفی از جمله لینوکس، فری بی‌اس‌دی، ویندوز، و مک اواس ده موجود است. پستگرس‌کیوال توسط گروه توسعه سراسری پستگرس‌کیوال توسعه داده می‌شود، که شامل تعداد زیادی از افراد داوطلب است.

پستگرس‌کیوال بخش اعظم استاندارد اس‌کیوال:۲۰۰۸ را پیاده‌سازی می‌کند، ACID-موافق است، کاملا تراکنشی است (این شامل شرح‌های تعریف داده نیز می‌شود)، ارای نوع داده‌ها، عملگرها، روش‌های فهرست، توابع، توابع جمع‌بندی، زبان‌های رویه‌ای قابل توسعه است، و دارای افزونه‌های بسیاری است که توسط دیگران ایجاد شده است.

خوش آمدید به آموزش پستگرس‌کیوال PostgreSQL توسط پارس کلیک.

برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc