منتشر شده در ۲۴ مهر، ۱۳۹۴

PHPUnit آزمایش واحد پی اچ پی
۱- آزمایش واحد پی اچ پی چیست؟

١١ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

PHPUnit is a unit testing framework for the PHP programming language. It is an instance of the xUnit architecture for unit testing frameworks that originated with SUnit and became popular with JUnit. PHPUnit was created by Sebastian Bergmann and its development is hosted on GitHub.