منتشر شده در ۲۱ تیر، ۱۳۹۴

Ruby on Rails آموزش روبی آن ریلز
۱- معرفی روبی آن ریلز

١١۷ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

روبی آن ریلز یا به صورت ساده ریلز، یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، آزاد و متن‌باز است که از زبان برنامه‌نویسی روبی استفاده می‌کند. هدف ریلز، ایجاد یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، که از روش توسعه سریع برای برنامه‌نویسان وب استفاده می‌کند، است.
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۳۰ تیر، ۱۳۹۴
۳۰ تیر، ۱۳۹۴
۳۰ تیر، ۱۳۹۴