منتشر شده در ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

Ruby آموزش روبی
۱- معرفی Ruby روبی

۷٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

روبی یک زبان برنامه‌نویسی انعطافپذیر، پویا و شی‌گرا است. روبی ویژگی‌های نگارشی پرل و شی‌گرایی اسمال‌تاک را با هم در خود دارد. زبان روبی در سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ توسط یوکیهیرو ماتسوموتو در ژاپن اختراع شد. ویژگی‌های گوناگون زبان‌های پرل، لیسپ، اسمال‌تاک و آیفل الهام‌بخش ماتسوموتو در ساخت روبی بودند. زبان روبی پارادایم‌های گوناگون برنامه‌نویسی از جمله برنامه‌نویسی تابعی، شیء گرا و بازتابی را پشتیبانی می‌کند، دارای گزاره‌ها و متغیرهای پویا و مدیریت حافظه خودکار است. تا سال ۲۰۱۰، گونه‌های مختلفی از زبان روبی توسعه یافته‌اند که از میان آنها می‌توان به جی‌روبی، روبینوس، مک‌روبی، آیرن‌روبی و هات‌روبی اشاره کرد.
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴