منتشر شده در ۷ آذر، ۱۳۹۴

PHP تاریخ و زمان در پی‌اچ‌پی
۲۸- کلاس DateInterval در پی اچ پی
۶ دقیقه ۸ ثانیه

٣۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

آیا احتیاج به محاسبه روز خاصی در اول هر ماه توسط پی‌اچ‌پی هستید. مشکلی نیست! امیر حسن عظیمی در این مجموعه از ویدیوها از تاریخ و زمان و محاسبه ی آن برای شما کد نویسی خواهد کرد. امیر نشان خواهد داد که چطور با استفاده از قابلیت های پیچیده و گاهی اوقات کد نویسی کمتر در پی‌اچ‌پی می توانید مثلا زمان را با زمانی دیگر مقایسه کنید، طلوع آفتاب و غروب آفتاب را در بیاورید، از کلاس های جدیدی که در پی‌اچ‌پی ۵ هستند و قبلا در پی‌اچ‌پی ۴ وجود نداشتند استفاده کنید تا بتوانید با زمان بازی کنید و زمان چند مناطق جغرافیایی را با هم کسر، جمع و مقایسه کنید. در این درس همه چیز در رابطه با کار با زمان در پی‌اچ‌پی آموزش داده شده است.
۱- تاریخ و زمان در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲- تنظیم منطقه زمانی در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۳- فانکشن date در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۴- فانکشن checkdate در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۵- فانکشن microtime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۶- فانکشن time در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۷- فانکشن mktime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۸- فانکشن strtotime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۹- معرفی کلاس DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۰- استفاده از کلاس DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۱- نمایش زمان با استفاده از کلاس DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۲- توسعه دادن زمان با کلاس DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۳- زمان بعدی با کلاس DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۴- گرفتن زمان بُعدی از DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۵- متود modify در DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۶- متود date_parse در DateTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۷- متود setDate و setTime در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۸- متود createFromFormat در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۱۹- مقایسه تاریخ و زمان در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۰- نگه داشتن تاریخ اولی در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۱- لیست اختصارهای تاریخ در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۲- کلاس DateTimeZone در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۳- گرفتن منطقه زمانی در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۴- ساختن منطقه زمانی در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۵- تغییر منطقه زمانی در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۶- مقایسه زمان بین دو منطقه جغرافیایی در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۷- عقب یا جلو رفتن ساعت در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۸- کلاس DateInterval در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۲۹- فاصله زمانی بین دو منطقه در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۳۰- فرمت کردن متود diff در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۳۱- کلاس DatePeriod در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۳۲- اولین سه شنبه هرماه در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۳۳- طلوع و غروب آفتاب در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۳۴- گرفتن اطلاعات درمورد آفتاب در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴
۳۵- محاسبه روشنایی در روز در پی اچ پی ۸ آذر، ۱۳۹۴