منتشر شده در ۳۰ دی، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Step By Step
Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding

٣٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding

۳۰ دی، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 2 - Setup Vue Devtools

۳۰ دی، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 3 - Lists

۱ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 4 - Vue Event Listeners

۲ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 5 - Attribute and Class Name Binding

۳ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 6 - The Need For Computed Properties

۴ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 7 - Components 101

۵ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 8 - Components Within Components

۶ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 9 - Practical Component Exercise 1 Message

۷ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 10 - Practical Component Exercise 2 Modal

۸ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 11- Practical Component Exercise #3: Tabs

۹ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 12 - Component Communication, Example 1: Custom Events

۱۰ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 13 - Component Communication, Example 2: Event Dispatcher

۱۱ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 14 - Named Slots In A Nutshell

۱۲ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 15 -Single-Use Components and Inline Templates

۱۳ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 16 - Webpack and Vue CLI

۱۴ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 17 - HMR

۱۵ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 18 - Vue AJAX Requests With Axios

۱۶ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 19 - Object Oriented Forms Part 1

۱۷ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 20 - Object Oriented Forms Part 2

۱۸ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 21 - Object Oriented Forms Part 3

۱۹ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 22 - Webpack Config From Scratch

۲۰ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 23 - Laravel Mix

۲۱ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 24 - Shared State 101

۲۲ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 25 - Custom Input Components

۲۳ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 26 - SPAs and Routers

۲۴ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 27 - SPAs Vue and Laravel

۲۵ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 28 - Filters

۲۶ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 29 - Dedicated Form Components

۲۷ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 30 - Testing Vue Part 1

۲۸ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 31 - Component Responsibility

۲۹ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 32 - Vue Sub Classes

۳۰ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 33 - Scoped Slots

۱ اسفند، ۱۳۹۶