منتشر شده در ۳۰ دی، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Step By Step
Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding

٣٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

۳۰ دی، ۱۳۹۶
۳۰ دی، ۱۳۹۶
۱ بهمن، ۱۳۹۶
۲ بهمن، ۱۳۹۶
۳ بهمن، ۱۳۹۶
۴ بهمن، ۱۳۹۶
۵ بهمن، ۱۳۹۶
۶ بهمن، ۱۳۹۶
۷ بهمن، ۱۳۹۶
۸ بهمن، ۱۳۹۶
۹ بهمن، ۱۳۹۶
۱۰ بهمن، ۱۳۹۶
۱۱ بهمن، ۱۳۹۶
۱۲ بهمن، ۱۳۹۶
۱۳ بهمن، ۱۳۹۶
۱۴ بهمن، ۱۳۹۶
۱۵ بهمن، ۱۳۹۶
۱۶ بهمن، ۱۳۹۶
۱۷ بهمن، ۱۳۹۶
۱۸ بهمن، ۱۳۹۶
۱۹ بهمن، ۱۳۹۶
۲۰ بهمن، ۱۳۹۶
۲۱ بهمن، ۱۳۹۶
۲۲ بهمن، ۱۳۹۶
۲۳ بهمن، ۱۳۹۶
۲۴ بهمن، ۱۳۹۶
۲۵ بهمن، ۱۳۹۶
۲۶ بهمن، ۱۳۹۶
۲۷ بهمن، ۱۳۹۶
۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
۲۹ بهمن، ۱۳۹۶
۳۰ بهمن، ۱۳۹۶
۱ اسفند، ۱۳۹۶