تگ عنوان (که اکثرا آن با تگ <head> اشتباه می گیرند) برای ساختار عناوین در صفحات توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد. ۶ تگ عنوان وجود دارد که با <h1> شروع می شود و مهمترین تگ می باشد و با <h6> تمام می شود که اهمیت کمتری دارد.

<body>
  <h1>Brandon's Baseball Cards</h1>

  <h2>News - Treasure Trove of Baseball Cards Found in Old Barn</h2>

  <p>A man who recently purchased a farm house was pleasantly surprised ... dollars worthof vintage baseball cards in the barn. The cards were ... in news papers and were thought to be in near-mint condition. After ... the cards to his grandson instead of selling them.</p>
</body>

در متن بالا که یک صفحه حاوی یک گزارش خبری است، نام سایت با تگ h1 و موضوع خبر با تگ h2 مشخص شده است.

از آنجا که تگ عنوان متن داخل خود را بزرگتر از متن های معمولی داخل صفحه می کند، به کاربر نشان می دهد که این قسمت از متن اهمیت بیشتری دارد و همچنین می تواند به کاربر کمک کند تا درک بهتری نسبت به محتوای زیر عنوان داشته باشند. از تگ های عنوان محتلف در یک صفحه خود استفاده کنید زیرا که باعث ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی برای متون می شود که این امر حرکت در صفحه و جستجوی متن مورد نظر را برای کاربران بسیار آسان می سازد. نکته: از نگاه یک کاربر تگ عنوان بخش مهمی از یک وب سایت است، بنابراین به طور دقیق از آن استفاده کنید.

بهترین روش ها

تصور کنید در حال نوشتن یک طرح کلی هستید :

شبیه به یک طرح کلی برای یک مقاله بزرگ، برخی نقاط متن مهم تر از بخش های دیگر است و نیاز به تگ عنوان دارد.

اجتناب کنید از:

 • قرار دادن متنی که در تعریف ساختار صفحه مفید نیست.
 • استفاده از تگ عنوان در جایی که تگ و مناسب تر است.
 • انتخاب تگ ها در اندازه های مختلف در جای نادرست

استفاده از عناوین در سراسر صفحه :

در جای مناسب از تگ عنوان استفاده کنید. در بسیاری از موارد کم بودن تگ عنوان کپی و اسکن متن را برای کاربر سخت نموده و به سختی می توانند پایان یک موضوع و شروع موضوع جدید را تشخیص دهند.

اجتناب کنید از:

 • استفاده بیش از حد تگ های عنوان در یک صفحه
 • قرار دادن تمام متن یک صفحه داخل تگ عنوان
 • استفاده از تگ عنوان تنها برای ظاهر صفحه و نه برای ساختار